Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Struktura grupy kapitałowej Grupa Azoty

Nasza Grupa buduje swoją wartość, działając jako jedna firma. Temu strategicznemu celowi służy nasz model zarządzania.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
N
[IR - Ład korporacyjny]

Nasza Grupa buduje swoją wartość, działając jako jedna firma. Temu strategicznemu celowi służy nasz model zarządzania. Zakłada on centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie całej Grupy. Jednocześnie zachowane zostały podmiotowość i samodzielność prawna spółek zależnych.

Jednostka Dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2017 roku

Najważniejsze informacje o spółkach:

Grupa Azoty S.A. – jednostka dominująca w grupie kapitałowej Azoty
 • Produkcja, usługi i handel w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Puławy
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja melaminy
 • Produkcja kaprolaktamu
Siedziba: Puławy

Grupa Azoty Kędzierzyn
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja OXO (alkohole OXO i plastyfikatory)
Siedziba: Kędzierzyn-Koźle

Grupa Azoty Police 
 • Produkcja nawozów azotowych
 • Produkcja nawozów wieloskładnikowych
 • Produkcja bieli tytanowej
Siedziba: Police

Grupa Azoty ATT Polymers
 • Produkcja poliamidu 6 (PA6)
Siedziba: Guben (Niemcy)

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne
 • Usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Koltar
 • Usługi z branży kolejowej
 • Naprawy podwozi kolejowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
Siedziba: Tarnów

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol
 • Wydobycie i przetwórstwo siarki
 • Produkcja siarki płynnej, granulowanej, nierozpuszczalnej, mielonej, pastylkowanej, płatkowanej
Siedziba: Grzybów

Grupa Azoty Compounding 
 • Model biznesowy obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Siedziba: Tarnów

Zobacz strukturę grupy oraz akcjonariat spółek giełdowych
[102-18] [102-5]

[102-18]

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2017


[102-5]

Akcjonariat Grupy Azoty


Akcjonariat Grupy Azoty Police


Akcjonariat Grupy Puławy


Akcjonariat Grupy Azoty Kędzierzyn

Zobacz naszą strukturę nadzorczą
[102-18]

[102-18] Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu grupy kapitałowej Grupa Azoty. Prezes zarządu sprawuje całościowy nadzór nad grupą kapitałową. Główne obszary działalności to:

 • finanse,
 • strategię i rozwój,
 • inwestycje,
 • integrację produkcji,
 • tworzywa i syntezy organiczne,
 • zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • dialog społeczny,
 • bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska.

Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych Grupy Azoty.

W skład zarządu i rady nadzorczej Grupy Azoty S.A. wchodziły w latach 2016–2017 osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, inżynierii i technologii chemicznej oraz m.in. inżynierii środowiska. Ponadto większość osób ukończyła studia podyplomowe, w tym w zakresie zarządzania korporacjami, chemii i technologii polimerów, kontroli zarządczej, menedżerskie studia podyplomowe typu MBA oraz specjalistyczne kursy i szkolenia związane m.in. z:

 • energetyką,
 • transportem materiałów niebezpiecznych,
 • zarządzaniem projektami,
 • obowiązkami informacyjnymi spółek GPW,
 • strategią zarządzania aktywami,
 • zarządzaniem ryzykiem,
 • ładem korporacyjnym.


Zarząd Grupy Azoty na dzień 31.12.2017 roku:


Wojciech Wardacki,
prezes zarządu

Witold Szczypiński,
wiceprezes zarządu,
dyrektor generalny
 • integracja produkcji segmentów Agro oraz Tworzywa

Grzegorz Kądzielawski,
wiceprezes zarządu
 • infrastruktura
 • programy badawczo-rozwojowe

Paweł Łapiński,
wiceprezes zarządu
 • finanse
 • IT
 • relacje inwestorskie
 • M&A
 • postępowania przetargowe
 • zakupy

Józef Rojek,
wiceprezes zarządu
 • inwestycje
 • logistyka
 • strategiczne surowce energetyczne

Artur Kopeć,
członek zarządu
 • majątek produkcyjny
 • bezpieczeństwo techniczne
 • ochrona środowiska
 • infrastruktura krytyczna
 • dialog społeczny

Aktualny skład zarządu, biogramy oraz informacje o doświadczeniu zawodowym członków zarządu są dostępne na stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Rada Grupy

Zarządowi naszej Grupy doradza Rada Grupy. Ma ona charakter stały, a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie i inicjowanie działań usprawniających zarządzanie oraz zmian w sektorach funkcjonalnych i biznesowych (w szczególności w strategicznym planie rozwoju i marketingowym). Zadaniem Rady Grupy jest także opiniowanie propozycji założeń planistycznych budżetów spółek Grupy Azoty oraz założeń planów wieloletnich. Rada Grupy to również platforma usprawniająca komunikację, współpracę i wymianę informacji w Grupie.

W skład Rady wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor zarządzający jednostki dominującej.

Rada nadzorcza

Stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. sprawuje rada nadzorcza. W 2017 roku rada nadzorcza odbyła 46 posiedzeń stacjonarnych oraz 16 głosowań przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Skład rady nadzorczej oraz biogramy i informacje o doświadczeniu zawodowym jej członków są dostępne na internetowych stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Funkcje doradcze dla rady nadzorczej pełnią komitety – Komitet Strategii i Rozwoju, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu. Do zadań tego ostatniego należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy