Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Nasze relacje

Stawiamy na dialog z interesariuszami. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[102-42]

Stawiamy na dialog z interesariuszami. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w zmiennym otoczeniu regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Formę i częstotliwość dialogu z interesariuszami uzależniamy od specyfiki danej grupy oraz oczekiwań i problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach, którzy znają najlepiej oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy.

DOBRA PRAKTYKA

Dialog z interesariuszami był również ważną częścią w procesie przygotowywania niniejszego raportu oraz aktualizacji priorytetów strategicznych w zakresie odpowiedzialnego biznesu Grupy Azoty.

W lutym 2018 roku zaprosiliśmy na spotkanie w Tarnowie przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy. O oczekiwaniach związanych z odpowiedzialnością społeczną Grupy Azoty oraz raportem rozmawialiśmy z reprezentantami lokalnych władz, publicznych ośrodków kultury i instytucji społecznych, partnerów biznesowych, klientów, rolników.

Na przełomie lutego i marca 2018 roku przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników anonimową ankietę dotyczącą kluczowych obszarów odpowiedzialności firmy wobec otoczenia. Wzięło w niej udział 417 osób. Ankieta badała opinie pracowników Grupy Azoty o kluczowych obszarach odpowiedzialności firmy względem otoczenia.

Zobacz wyniki badań interesariuszy

[102-40] [102-43]

Mapa interesariuszy

Grupa interesariuszy
Sposób zaangażowania grupy
interesariuszy
Częstotliwość zaangażowania interesariuszy wg typu
Akcjonariusze, inwestorzy, domy maklerskie
 • walne zgromadzenia
 • konferencje wynikowe
 • spotkania indywidualne
 • newsletter
 • konferencje inwestorskie
 • cykliczne spotkania w formie site visits
 • spotkania okazjonalne
 • konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych WallStreet
 • czaty inwestorskie
 • obecność w programie „10 na 10”, którego celem jest kreowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji rynkowej spółek giełdowych z inwestorami indywidualnymi oraz promowanie spółek, które je stosują
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności spółki na GPW:
 • sprawozdawczość finansowa raz na kwartał
 • bieżąca komunikacja
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku
 • dialog i spotkania zależnie od potrzeb
Instytucje i stowarzyszenia rynku kapitałowego
 • linki kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej
 • bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków Informacyjnych
 • Kwartalne konferencje wynikowe
Media zajmujące się rynkiem kapitałowym
 • współpraca z portalami inwestorskimi
 • konferencje prasowe
 • kwartalne konferencje wynikowe
 • bieżąca komunikacja
 • okazjonalne śniadania prasowe
Społeczności lokalne
 • spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej (m.in. środowiska artystyczne, nauczycielskie, sportowe i biznesowe)
 • bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • raport zintegrowany
 • udział pracowników Grupy Azoty w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • sesja dialogowa
 • spotkania bezpośrednie w zależności od potrzeb
 • imprezy plenerowe
Dostawcy
 • komunikacja bezpośrednia z osobami wyznaczonymi do współpracy przez spółki Grupy
 • strona internetowa
 • spotkania branżowe, targi
 • raport zintegrowany
 • w zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
Klienci
 • strona internetowa oraz media społecznościowe
 • badania wizerunku Grupy Azoty
 • raport zintegrowany
 • na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii/badania satysfakcji raz w roku
[102-44]

O co najczęściej pytają nasi interesariusze?


Akcjonariusze indywidualni:

 • zapytania mailowe o dywidendę i cenę akcji,
 • zapytania o procedury w przypadku przeniesienia własności akcji i postępowań spadkowych dotyczących akcji ujętych w rejestrze sponsora emisji.

Inwestorzy i domy maklerskie, agencje ratingowe:

 • pytania o działalność i perspektywy Grupy Azoty,
 • pytania o ryzyka operacyjne, plany inwestycyjne i akwizycyjne,
 • pytania o wyniki i plany z zakresu zarządzania środowiskowego,
 • pytania o finansowania inwestycji.

Instytucje rynku kapitałowego:

 • zapytania składane w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych,
 • pytania sondażowe przy planowanych zmianach przepisów.

Stowarzyszenia:

 • pytania o udział w konferencjach i eventach,
 • konsultacje w przypadku zmian regulacji prawnych.

Media:

 • prośby o komentarz Grupy Azoty do wydarzeń bieżących oraz ustosunkowanie się do informacji medialnych czy gospodarczych.

Społeczności:

 • oczekiwania dotyczące kontynuacji i rozwoju działań z zakresu zaangażowania społecznego,
 • zapytania o podejmowanie nowych rodzajów aktywności w ramach partnerstw skierowanych do rolników/wsi.

Dostawcy:

 • prośba o informowanie o zmianach konsolidacyjnych w przedsiębiorstwie i ich konsekwencjach dla jednostek współpracujących z firmą.

Klienci:

 • zapytania o wprowadzenie programów lojalnościowych oraz o dostosowanie oferty do oczekiwań szerokiego grona klientów,
 • prośby o wdrożenie nowych kanałów i sposobów informowania o produkcie wytwarzanym przez Grupę,
 •  zapytania o wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i technologii.
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy