Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy

Wyniki finansowe (skrót)

Struktura finansowania naszej Grupy jest dostosowana do jej potrzeb, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Prezentacja wyników]

Struktura finansowania naszej Grupy jest dostosowana do jej potrzeb, umożliwiając realizację kluczowych projektów inwestycyjnych. Nadrzędnym celem stojącym u podstaw struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości finansowania Grupy.

[102-7]
 • 2017 był rokiem wzrostu wyników operacyjnych Grupy Azoty
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 617,495 mln zł (+7,3% r./r.)
 • EBITDA osiągnęła poziom 1 186,886 mln zł (+25,2% r./r.)
 • Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Grupa Azoty wyniósł 488,826 mln zł (+55,1% r./r.)
 • Grupa odnotowała też korzystny wskaźnik zadłużenia ze wskazaniem na dług netto/EBITDA na poziomie 0,3
 • Wartość ekonomiczna zatrzymana wyniosła 427,97 tys. zł

* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. nabycia spółki Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty SIARKOPOL, AIG oraz odpis instalacji POM.
W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF.
W 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwórni C-nonu z benzenu, instalacji przerobu tłuszczów i instalacji do produkcji dwusiarczku węgla.
W 2016 roku skorygowano odpis aktualizujący należności AIG, odpis złóż AIG i instalację przerobu tłuszczów.
W 2017 roku – instalacja przerobu tłuszczów

Realizacja finansowych celów strategicznych Grupy Azoty:


Cel strategiczny
Realizacja w 2017 r.
Realizacja w 2016 r.
Marża EBIT
   8%
 6,2%
 4,8%
Marża EBITDA
  14%
12,3%
10,6%
Marża ROCE
   10%
6,1%
4,7%
Marża ROE
   10%
6,6%
4,5%
Zobacz komentarz ekspercki do sytuacji finansowej grupy azoty w 2017 roku

W 2017 roku Grupa Azoty odnotowała wzrost wyników operacyjnych w porównaniu z poprzednim rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9 617,495 mln zł. EBITDA osiągnęła 1 186,886 mln zł. Rok 2017 Grupa Azoty zakończyła zyskiem netto na poziomie 488,826 mln zł.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym niższym wzroście kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów (o 6,5%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży wyższego o 10,1% niż w roku poprzednim. Zysk brutto ze sprzedaży w 2017 roku był wyższy od zanotowanego w analogicznym okresie 2016 roku o 197,44 mln zł. Zysk ze sprzedaży uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniósł 728,439 mln zł i zwiększył się o 162,845 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży

W 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły 9 617,495 mln 495 zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 7,3%.

EBIT w ujęciu segmentów
Nawozy Agro
Tworzywa
Chemia
Energetyka
Pozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży
5 027 929
1 419 092
2 788 768
230 126
151 580
Zysk/(Strata) ze sprzedaży
338 435
170 639
282 450
(23 358)
(39 727)
EBIT
287 805
171 265
243 020
(38 313)
(66 563)


Źródło: Opracowanie własne

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2017 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro, w którym poziom przychodów ze sprzedaży podniósł się o 1,2% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił również w segmentach Tworzywa – o 26,9%, oraz Chemia – o 14,3%. W pozostałych odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Energetyka o 4%, natomiast w segmencie Pozostałe o 23,5%.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Źródło: Opracowanie własne
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych


Źródło: Opracowanie własne
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów w porównaniu z 2016 rokiem uległ nieznacznym zmianom – wzrósł w segmentach Tworzywa (o 2,2 pp.) i Chemia (1,8 pp.), zmniejszył się w segmentach Nawozy-Agro (o 3,1 pp.), Energetyka (o 0,3 pp.) i Pozostałe (0,6 pp.).

EBIT

Wynik EBIT w 2017 roku ukształtował się na poziomie 597,214 mln zł. W 2017 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości 131,225 mln zł, co wpłynęło na obniżenie wskaźnika EBIT. Rentowność EBIT w 2017 roku wyniosła 6,2%, w porównaniu z 4,8% w poprzednim okresie sprawozdawczym.

EBITDA

Grupa Azoty wypracowała w 2017 roku dodatni wynik EBITDA w wysokości 1 186,886 mln zł, w porównaniu z 947,968 mln zł w 2016 roku (+25,2% r./r.). Tym samym rentowność EBITDA wzrosła do poziomu 12,3% w 2017 roku wobec 10,6% w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Zgodnie ze zaktualizowaną w maju 2017 roku strategią Grupy Azoty na lata 2013–2020 celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 14%.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

Wyszczególnienie
2017
2016*
Zmiana
Zmiana %
Przychody ze sprzedaży
9 617 495
8 966 804
650 691
7,3
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(7 457 734)
(7 004 483)
(453 251)
6,5
Zysk brutto ze sprzedaży
2 159 761
1 962 321
197 440
10,1
Koszty sprzedaży
(673 555)
(669 315)
(4 240)
0,6
Koszty ogólnego zarządu
(757 767)
(727 412)
(30 355)
4,2
Zysk ze sprzedaży
728 439
565 594
162 845
28,8
Strata na pozostałej działalności operacyjnej
(131 225)
(137 990)
6 765
(4,9)
Zysk na działalności operacyjnej
597 214
427 604
169 610
39,7
Przychody/koszty finansowe netto
(36 824)
(10 698)
(26 126)
244,2
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
16 015
15 170
845
5,6
Zysk przed opodatkowaniem
576 405
432 076
144 329
33,4
Podatek dochodowy
(87 579)
(116 833)
29 254
(25,0)
Zysk netto
488 826
315 243
173 583
55,1
EBIT
597 214
427 604
169 610
39,7
Amortyzacja
589 627
520 364
69 308
13,3
EBITDA
1 186 886
947 968
238 918
25,2


*Źródło: Opracowanie własne
*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4. w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Struktura aktywów

W 2017 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do 11 738,44 mln zł, tj. o 744,449 mln zł w porównaniu ze stanem na koniec 2016 roku. Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:

 • wzrost wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 69,2%,
 • wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 6,6%,
 • wzrost wartości zapasów o 16,9%,
 • wzrost wartości pozostałych należności o 140%,
 • wzrost wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 6,5%,
 • spadek wartości pozostałych aktywów finansowych krótkoterminowych o 56,3%,
 • spadek wartości niematerialnych o 17%.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa
Nota
Na dzień 31.12.2017
na dzień 31.12.2016* przekształcone
na dzien 01.01.2016* przekształcone
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe
10
6 779 748
6 360 626
5 640 815
Prawo wieczystego użytkowania gruntów
11
476 616
487 717
496 871
Nieruchomości inwestycyjne
13
49 649
66 054
58 496
Wartości niematerialne
12
395 755
476 683
496 897
Wartość firmy
12.1
32 468
30 748
33 241
Udziały i akcje
14.1
14 690
13 346
14 730
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
14.1
111 059
110 411
107 603
Pozostałe aktywa finansowe
14.3
2 226
1 953
1 827
Pozostałe należności
17
137 850
57 445
59 524
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7.4
69 583
50 402
68 978
Pozostałe aktywa
19
337
199
-
Aktywa trwałe razem

8 069 981
7 655 038
6 975 982
Aktywa obrotowe

Zapasy
15
1 003 214
858 043
958 769
Prawa majątkowe
16
188 887
214 675
226 931
Pochodne instrumenty finansowe
28.5
2 284
8 435
4 174
Pozostałe aktywa finansowe
14.3
253 684
580 849
492 587
Należności z tytułu podatku dochodowego

24 248
3 750
2 156
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
17
1 088 424
1 022 127
1 043 749
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
18
1 085 885
641 895
754 289
Pozostałe aktywa
19
10 882
8 092
9 117
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
10.1
10 555
691
3 123
Aktywa obrotowe razem

3 668 063
3 338 557
3 494 895
Aktywa razem

11 738 044
10 993 595
10 470 877


*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Struktura pasywów

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • wzrost stanu kapitału własnego o 5,7%,
 • wzrost stanu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 14,1%,
 • wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 10,9%,
 • spadek stanu pozostałych zobowiązań finansowych krótkoterminowych o 58,4%.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (kontynuacja)


Nota
Na dzień 31.12.2017
na dzień 31.12.2016* przekształcone
na dzień 01.01.2016* przekształcone
Pasywa

Kapitał własny

Kapitał zakładowy
20.1
495 977
495 977
495 977
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
20.2
2 418 270
2 418 270
2 418 270
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
20.3
15 407
(7 105)
65
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych

(233)
2 319
(39)
Zyski zatrzymane, w tym:

3 926 338
3 553 237
3 341 794
Zysk netto bieżącego okresu

456 663
301 870
-
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

6 855 759
6 462 698
6 256 067
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
20.4
587 648
576 774
625 722
Kapitał własny razem

7 443 407
7 039 472
6 881 789
Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
21
1 564 879
1 372 047
1 047 450
Pozostałe zobowiązania finansowe
22
39 592
43 172
16 112
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
24
336 781
321 209
326 968
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
26
4 456
1 082
972
Rezerwy
25
122 740
106 092
109 684
Dotacje
27
90 585
68 431
47 036
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7.4
177 588
191 291
181 998
Zobowiązania długoterminowe razem

2 336 621
2 103 324
1 730 220

*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Nota
Na dzień 31.12.2017
na dzień 31.12.2016* przekształcone
na dzień 01.01.2016* przekształcone
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
21
70 209
52 034
118 880
Pochodne instrumenty finansowe
28.5
-
8 213
986
Pozostałe zobowiązania finansowe
22
31 484
75 678
58 876
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
24
42 316
39 917
33 167
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

8 916
30 553
18 986
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
26
1 769 199
1 595 231
1 577 196
Rezerwy
25
29 805
39 341
45 686
Dotacje
27
6 087
9 832
5 091
Zobowiązania krótkoterminowe razem

1 958 016
1 850 799
1 858 868
Zobowiązania razem

4 294 637
3 954 123
3 589 088
Pasywa razem

11 738 044
10 993 595
10 470 877

*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym


Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
Zyski zatrzymane
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2017 roku
495 977
2 418 270
(7 105)2 4013 624 3346 533 877595 3887 129 265
Korekty błędów
-
-
-
(82)(71 097)(71 179)(18 614)(89 793)
Stan na 1 stycznia 2017 roku po korektach*
495 977
2 418 270
(7 105)2 3193 553 2376 462 698576 7747 039 472
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody

Zysk/(Strata) netto
-
-
-
-
456 663456 66332 163488 826
Inne całkowite dochody
-
-
22 512(2 552)(6 419)13 5413 64717 188
Całkowity dochód za okres
-
-
22 512(2 552)450 244470 24435 810506 014
Transakcje z właścicielami Grupy, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym

Dywidendy
-
-
-
-
(78 364)(78 364)(21 949)(100 313)
Dopłaty od i wypłaty do właścicieli ogółem
-
-
-
-
(78 364)(78 364)(21 949)(100 313)
Nabycie udziałów niekontrolujących, które nie skutkuje zmianą w kontroli
-
-
-
-
1 5551 555(3 467)(1 912)
Transakcje z właścicielami razem
-
-
-
-
(76 809)(76 809)(25 416)(102 225)
Pozostałe----(334)(334)480146
Stan na 31 grudnia 2017 roku
495 9772 418 27015 407(233)3 926 3386 855 759587 6487 443 407


Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przepływy operacyjne

W 2017 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 1 mld 114 mln 225 tys. zł i pozostały na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Złożyły się na nie w głównej mierze zysk netto powiększony o amortyzację, utworzone odpisy aktualizujące oraz wzrost stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, a także zmniejszenie o wzrost stanu zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych.

Wypracowane środki Grupa przeznacza częściowo na finansowanie inwestycji. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2017 roku wyniosły 1 mld 23 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu korporacyjnych umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy Azoty), a uzupełniająco z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW, leasingu oraz dotacji.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 


Nota
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
za okres od 01.01.2016 do 31.12..2016* przekształcone
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowanie

576 405
432 076
Korekty

703 765
596 498
Amortyzacja

589 672
520 364
Utworzenie odpisów aktualizujących
4, 10
77 981
60 368
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

10 860
13 438
Strata ze zbycia aktywów finansowych

-
11
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności

(16 015)
(15 170)
Odsetki, różnice kursowe

41 802
16 244
Dywidendy

(677)
(1 266)
Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wartości godziwej

142
2 509

1 280 170
1 028 574
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
33
(80 423)
19 255
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów
33
(121 063)
112 587
Zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
33
172 253
103 998
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji
33
41 808
(72 771)
Inne korekty

(7 119)
(1 540)
Przepływy pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

1 285 626

1 190 103

(Zapłacony)/Zwrócony podatek dochodowy

(171 401)
(74 723)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 114 225
1 115 380


*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


Nota
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016* przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

6 624
4 155
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych

(1 069 140)
(1 241 667)
Otrzymanie dywidendy

13 720
13 716
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych

(689 496)
(1 528 329)
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych

1 002 100
1 427 693
Odsetki otrzymane

22 218
17 486
Dotacje

1 120
350
Pożyczki udzielone

(1 225)
(352)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych

1 446
3 255
Pozostałe wpływy inwestycyjne

9 000
11 425
Pozostałe wydatki inwestycyjne

(5 589)
(10 705)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(709 222)
(1 302 973)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Dywidendy wypłacone

(100 313)
(96 522)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

332 634
268 864
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

(90 133)
(23 486)
Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących

-
(41 345)
Odsetki zapłacone

(52 369)
(44 063)
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(13 238)
(15 469)
Pozostałe wpływy/(wydatki) finansowe

(22 091)
25 664
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

54 490
73 643
Przepływy pieniężne netto, razem

459 493
(113 950)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

641 895
754 289
Wpływ zmian kursów walut

(15 503)
1 556
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:

1 085 885
641 895
O ograniczonej możliwości dysponowania

1 115
4 024


*Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.4 w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pobierz dane w xls

Zobacz jak realizowaliśmy politykę dywidendową
[201-1]

Jednostka dominująca realizuje politykę dywidendy według przyjętej, zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%.

W 2017 roku dokonano podziału zysku za rok poprzedni. Z wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy przypadło 78,364 mln zł, tj. 0,79 zł na akcję, natomiast pozostała cześć zysku została przeznaczona na dalszą realizację strategii inwestycyjnej. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniósł 35% (dywidenda/zysk netto).

Rok za który wypłacono dywidendę
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidenty
Wypracowany zysk
Łączna kwota dywidendy
Dywidenda na jedną akcję
2008
26.06.2009
1 część: 31.08.2009
61 935 tys. zł
39 898 749,42 zł
1,02 zł
2 część: 06.11.2009
2012
22.04.2013
24.05.2013
250 692 tys. zł
148 793 226,00 zł
1,50 zł
2013
18.06.2014
09.07.2014
44 117 tys. zł
19 839 096,80 zł
0,20 zł
2015
20.06.2016
11.07.2016
209 055 tys. zł
83 324 206,56 zł
0,84 zł
2016
04.08.2017
23.08.2017
224 775 tys. zł
78 364 432,36 zł
0,79 zł
2017
25.07.2018
08.08.2018
354 793 tys. zł
123 994 355,00 zł
1,25 zł


Źródło: Opracowanie własne

201-1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona
2017
2016
Bezpośrednia wartość wytworzona
9 935 458 zł
9 155 391 zł
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych
9 885 258 zł
9 107 253 zł
Pozostałe przychody operacyjne
50 200 zł
48 138 zł
Bezpośrednia wartość podzielona
9 545 621 
8 954 760 zł
Koszty operacyjne:
7 708 090 zł
7 235 054 zł
      - Koszty działalności operacyjnej
7 457 734 zł
7 004 483 zł
      - Pozostałe koszty operacyjne
181 425 zł
186 128 zł
      - Koszty finansowe
68 931 zł
44 443 zł
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
1 399 447 zł
1 299 753 zł
Płatności na rzecz inwestorów
100 313 zł
96 522 zł
Płatności na rzecz państwa
337 771 zł
323 431 zł
Wartość ekonomiczna zatrzymana
389 837 zł
200 631 zł
Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych

Nasza jednostka dominująca, czyli Grupa Azoty S.A., 2017 rok rozpoczęła na GPW od dynamicznego wzrostu kursu akcji z 63,80 zł do 73 zł w styczniu. Do końca kwietnia jej notowania oscylowały w okolicy 70 zł. Od maja do początku czerwca odnotowano spadek kursu do minimum rocznego 63,01 zł, po czym po odbiciu kurs zwyżkował do 69 zł. Na przełomie czerwca i lipca, w konsekwencji zmniejszenia się udziału Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w akcjonariacie spółki, kurs spadł do 63,50 zł. W lipcu nastąpił jego wzrost do niemalże 72 zł, po czym, po chwilowym wrześniowym spadku w okolice 65 zł, do początku października kurs dynamicznie się podnosił, osiągając maksimum roczne na poziomie blisko 79 zł. Od października do połowy listopada zanotowano stopniowy spadek ponownie w okolice 70 zł. W końcówce roku kurs wykazywał tendencję spadkową, z chwilowymi wybiciem do poziomu 77 zł i 74 zł. Na zamknięciu roku wyniósł 69,60 zł.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w latach 2016–2017

Rok 2017 Grupa Azoty Police rozpoczęła kursem akcji na poziomie 22,80 zł. Na początku I kwartału można było zauważyć niewielki wzrost notowań spółki do 23,60 zł. Poziom ten okazał się najwyższy w całym 2017 roku. Okres od końca stycznia do lutego był czasem dynamicznego spadku, w którym ceny akcji malały do 20,10 zł. W ostatnim miesiącu I kwartału 2017 roku obserwowaliśmy ich wahania w przedziale 21,15–20,02 zł. II kwartał 2017 roku był okresem w miarę stabilnym, w którym notowania spółki utrzymywały się na poziomie 19,99–20,70 zł. Z nadejściem III kwartału kurs akcji umiarkowanie rósł, osiągając stopniowo 21,22 zł. IV kwartał 2017 roku charakteryzował się bardzo stabilną ceną  blisko poziomu 21 zł. Na koniec roku kurs akcji wyniósł 20,84 zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Police w latach 2016–2017

Na 29 grudnia 2017 roku kurs akcji Grupy Azoty Puławy wyniósł 156,50 zł za akcję, odnotowując spadek o 11,61% w relacji do kursu zamknięcia z 2 stycznia 2017 roku, wynoszącego 177,05 zł. W tym samym okresie wartość indeksu WIG wzrosła o 22,81%. Najniższą cenę akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., 151 zł, odnotowano 21 czerwca 2017 roku, najwyższą – 11 stycznia 2017 roku: 206 zł. Na koniec grudnia 2017 roku kapitalizacja spółki wyniosła 2 991 mln zł.

Kurs akcji Grupy Azoty Puławy w latach 2016–2017

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne. Zgodnie z przepisami udostępniamy wszystkim interesariuszom nasze sprawozdania finansowe – tworzymy je zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które są zgodne z interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty dostępne jest na naszych stronach internetowych.

Zobacz wyniki naszych spółek

Zapoznaj się z notami

Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Przyszłość