Nasz raport

Tabela GRI

Znajdziesz tu wyjaśnienia dotyczące oznaczeń znajdujących się w całym raporcie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-55]

Tabela GRI - Indeks treści GRI Standard

Numer GRI Standard
Numer wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Weryfikacja
ZAŁOŻENIA I PODSTAWY RAPORTOWANIA

GRI 101

Założenia i podstawy raportowania

WSKAŹNIKI PROFILOWE
PROFIL ORGANIZACJI
GRI 102102-1Nazwa organizacji

GRI 102102-2Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

GRI 102102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacji

GRI 102102-4Lokalizacja działalności operacyjnej

GRI 102102-5Forma własności i struktura prawna organizacji

GRI 102102-6Obsługiwane rynki

GRI 102102-7
Skala działalności

GRI 102102-8Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

GRI 102102-9Opis łańcucha dostaw

GRI 102102-10W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości.

GRI 102102-11Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

GRI 102102-12Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

GRI 102102-13Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

STRATEGIA
GRI 102102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

GRI 102102-15Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
GRI 102102-16Wartości organizacji, Kodeks etyczny, zasady i normy zachowań

ŁAD ORGANIZACYJNY
GRI 102102-18Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
GRI 102102-40Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą

GRI 102102-41Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

GRI 102102-42Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację

GRI 102102-43Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy

GRI 102102-44Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie

PRAKTYKA RAPORTOWANIA
GRI 102102-45Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

GRI 102102-46Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

GRI 102102-47Zidentyfikowane istotne tematy

GRI 102102-48Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

komentarz: Nie miały miejsca jakiekolwiek korekty informacji publikowanych w poprzednim raporcie.

GRI 102102-49Zmiany w raportowaniu
GRI 102102-50Okres raportowania
GRI 102102-51
Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

komentarz: Ostatni raport zintegrowany za rok 2015 publikowany był 9 listopada 2016 r.

GRI 102102-52Cykl raportowania
GRI 102102-53Dane kontaktowe

komentarz: W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat raportu lub podejścia Grupy Azoty do społecznej odpowiedzialności biznesu prosimy o kontakt:

Monika Płońska, monika.plonska@grupaazoty.com

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji. W tej sprawie, a także w sprawie zamówienia egzemplarza raportu, prosimy pisać na adres monika.plonska@grupaazoty.com

Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Azoty rzecznik@grupaazoty.com
Kontakt dla inwestorów: Zespół relacji inwestorskich ir.tarnow@grupaazoty.com

GRI 102102-54Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

GRI 102102-55Indeks GRI

GRI 102102-56Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
GRI 103103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

GRI 103103-2Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103103-3Ewaluacja podejścia do zarządzania

komentarz:  Brak zmian

WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
WYNIKI EKONOMICZNE
GRI 201201-1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych)

GRI 201201-2Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

komentarz: Częściowo

GRI 201201-4Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
GRI 203203-1Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi

GRI 203203-2Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
GRI 205205-3Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI
GRI 206206-1Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych

TEMATY ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY
GRI 301301-1Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości

komentarz: Częściowo

GRI 301301-3Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału

ENERGIA
GRI 302302-1Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

GRI 302302-3Intensywność zużycia energii

GRI 302302-4Redukcja zużycia energii

WODA
GRI 303303-1
Łączny pobór wody w podziale na źródła

GRI 303303-3Odsetek wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu przez organizację

BIORÓŻNORODNOŚĆ
GRI 304304-1Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów

GRI 304304-2Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność

EMISJE
GRI 305305-1Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

GRI 305305-4Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych

GRI 305305-5Redukcja emisji gazów cieplarnianych

GRI 305305-7Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

ŚCIEKI I ODPADY
GRI 306306-1Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia

GRI 306306-2Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody unieszkodliwiania

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI
GRI 307307-1Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE
GRI 401401-1Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

GRI 401401-2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
GRI 403403-1Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy

GRI 403403-2Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

EDUKACJA I SZKOLENIA
GRI 404404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

GRI 404404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

GRI 404404-3Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
GRI 405405-1Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
GRI 406406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
GRI 413413-1Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe

GRI 413413-2Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną

UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM
GRI 415415-1Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów

komentarz:  W raportowanym okresie, zgodnie z Polityką Darowizn Grupy Azoty, nie przekazywano darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA
GRI 416416-1Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

GRI 416416-2Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo

MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG
GRI 417417-1Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat

GRI 417417-2Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat

GRI 417417-3Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI
GRI 419419-1Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi


Wskaźniki własne
ASPEKT: PRODUKTY I USŁUGI
A300-1Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu
ASPEKT: TRANSPORT
A300-2Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swojej działalności oraz transport pracowników
Nasz raport
Spis treści
Wprowadzenie