Nasz raport

Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za lata 2016–2017.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
P
[102-50]

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za lata 2016–2017. Przy jego przygotowywaniu skorzystaliśmy z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards). Treść i układ raportu oparte są również na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC).

[102-54]

Raport opracowany został w podstawowej wersji Core. [102-52] W niniejszym dokumencie zostały przedstawione dane za dwa lata (2016–2017), poprzednie raporty były wydawane w trybie rocznym.


Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

[102-45] Raport opisuje działania i wyniki pozafinansowe czterech kluczowych spółek grupy kapitałowej:

 • Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (jednostka dominująca)
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Grupa Azoty Kędzierzyn; ZAK)
 • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (Grupa Azoty Puławy)
 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach (Grupa Azoty Police)

Poza wymienionymi spółkami w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowanych jest jeszcze siedem podmiotów (spółki zależne Grupy Azoty S.A.): Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Tarnów), Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. (Tarnów), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. (Grzybów), Grupa Azoty Folie Sp. z o.o., Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o. (Gdynia, spółka pośrednio kontrolowana). Dane finansowe zaprezentowane w raporcie pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty S.A.

[102-56] W celu zachowania najwyższej staranności przygotowanie treści raportu wspomagała firma doradcza (Deloitte Advisory Sp. z o.o.), a sam raport został poddany niezależnej weryfikacji audytora Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Raport z niezależnej usługi atestacyjnej

Dane finansowe, które zaczerpnięto ze sprawozdań finansowych, były audytowane przez niezależnych biegłych rewidentów (w 2016 roku – KPMG Audyt Sp. z o.o., w 2017 roku – EY Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k.).

W procesie zbierania danych uczestniczyło ok. 70 osób z czterech głównych spółek Grupy.

[102-49] Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym zmianom.

Proces powstawania raportu

[102-46] Na przełomie lutego i marca 2018 roku przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników anonimową ankietę. Wzięło w niej udział 417 osób. Ankieta badała opinie pracowników Grupy Azoty w odniesieniu do kluczowych obszarów odpowiedzialności firmy względem otoczenia. Badanie było anonimowe i trwało 15 dni (od 27 lutego 2018 do 13 marca 2018 r). Dodatkowo 27 lutego 2018 roku odbyła się w Tarnowie sesja dialogowa. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych Grupy Azoty:

 • Urzędu miasta
 • Urzędu powiatowego
 • Publicznych ośrodków kulturowych
 • Instytucji społecznych
 • Partnerów biznesowych
 • Klientów
 • Rolników

Wyodrębniono wówczas aspekty o niskiej, średniej i wysokiej istotności. Te pierwsze, jako nietworzące wymiernej wartości dodanej dla organizacji i odbiorców raportu, zostały w nim pominięte.

W tegorocznym raporcie uwzględnione zostały następujące aspekty niefinansowe:

[102-47] [103-1]

Istotne aspekty raportowania GRI dla Grupy Azoty

Aspekty kluczowe:
Produkty i usługi
Innowacje
Wyniki ekonomiczne i pośredni wpływ ekonomiczny
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta końcowego
BHP
Etyka
Energia i Emisje
Woda, Ścieki i odpady
Rozwój kapitału intelektualnego (Edukacja i szkolenia)
Zgodność z regulacjami
Aspekty ważne:
Zatrudnienie
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Różnorodność i równość szans
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
Bioróżnorodność
Materiały
Społeczność lokalna
Udział w życiu publicznym
Sprawnie zarządzana organizacja
Spis treści
Nasz raport