Przyszłość

Priorytety strategiczne odpowiedzialnego biznesu

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[103-2]

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są dla nas strategiczne. Za nadzór nad procesem zarządzania zrównoważonym rozwojem odpowiedzialny jest prezes zarządu oraz – w poszczególnych obszarach kompetencji – członkowie zarządu. Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Grupy Azoty, w proces zaangażowani są również przedstawiciele spółki z różnych departamentów i szczebli.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju traktujemy jako odzwierciedlenie zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. W 2017 roku zaktualizowaliśmy priorytety strategiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Na spółki Skarbu Państwa patrzy się inaczej niż na przedsiębiorstwa prywatne. Muszą być wizytówką interesów krajowych, być odpowiedzialne, być wizytówką polskiej marki Cytat z sesji dialogowej

93% badanych pracowników ocenia Grupę Azoty jako społecznie odpowiedzialną firmę

Wynik badania ankietowego wśród pracowników

Doskonale wiemy, z jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są dla nas strategiczne. Za nadzór nad procesem zarządzania zrównoważonym rozwojem odpowiedzialny jest prezes zarządu oraz – w poszczególnych obszarach kompetencji – członkowie zarządu. Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Grupy Azoty, w proces zaangażowani są również przedstawiciele spółki z różnych departamentów i szczebli.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju traktujemy jako odzwierciedlenie zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. W 2017 roku zaktualizowaliśmy priorytety strategiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.


FILAR 1: Produkt i produkcja

Nasza ambicja: Gwarantujemy efektywną, innowacyjną i przyjazną środowisku produkcję przez:

 • Zapewnienie wysokiej jakości produktu
 • Inwestowanie w badania i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wydłużanie łańcucha wartości produktów (chemia i tworzywa)
 • Zwiększanie efektywności środowiskowej i kosztowej procesów (redukcja zużycia energii, emisji, zużycia wody)
 • Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, transportu i magazynowani
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
 • Rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym

FILAR 2: Ludzie i relacje

Nasza ambicja: Zwiększamy pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze przez:

 • Wsparcie rozwoju zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, edukację rolników
 • Doskonalenie relacji z klientem
 • Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów w głównych lokalizacjach naszych zakładów
 • Sponsoring, zaangażowanie społeczne i dialog z otoczeniem
 • Rozwój kapitału intelektualnego obecnych i przyszłych pracowników, którzy stanowią nasze bezpośrednie otoczenie społeczne w głównych lokalizacjach zakładów

FILAR 3: Dobre zarządzanie

Nasza ambicja: Dążymy do doskonałości operacyjnej i zarządzamy ryzykiem przez:

 • Ład organizacyjny i zgodność
 • Budowanie spójnej kultury organizacyjnej w oparciu o wartości i etykę
 • Zwiększanie zaangażowania i innowacyjności pracowników
 • Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw
 • Zapewnianie cyber-bezpieczeństwa
 • Udział w inicjatywach i przeglądach czynników ESG (Environmental, Social, Governance)
 • Monitoring kluczowych wskaźników i raportowanie zintegrowane zgodnie z najbardziej uznanymi globalnie standardami i wytycznymi

 

Zobacz wybrane systemy zarządzania z zakresu zrównoważonego rozwoju naszych spółek

Grupa Azoty Police

W Grupie Azoty Police realizowana jest polityka zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne spółki osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania. System jest zgodny z międzynarodowymi standardami i zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń, a także ciągłego doskonalenia. Przyjęta w firmie polityka zarządzania definiuje zamierzenia i zasady związane z całością prowadzonej działalności, stanowiąc ramy dla ustanawiania i przeglądu wskazanych strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa żywności. W pozostałych spółkach grupy kapitałowej Azoty Police również będzie wdrażana polityka zarządzania strategią zrównoważonego rozwoju.

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Puławy w celu sprostania coraz wyższym wymaganiom i oczekiwaniom klientów i zainteresowanych stron w 2004 roku wdrożyła i certyfikowała zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem (ZSZJŚiB). Najważniejszym dokumentem ZSZJŚiB jest „Polityka jakości środowiska i bezpieczeństwa” określająca cele Grupy Azoty Puławy oraz sposoby ich osiągnięcia. Do głównych celów zakładów, określonych w polityce i związanych z realizacją wymogów ZSZJŚiB, należy spełnienie wymagań i oczekiwań klientów w zakresie dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku przez przestrzeganie prawa z zakresu ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się na terenie spółki oraz w jej otoczeniu, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Grupa Azoty S.A.

Obszarami szczególnego zainteresowania Grupy Azoty S.A. są bezpieczeństwo i odpowiedzialność za produkt oraz oddziaływanie środowiskowe. Spółka minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie, doskonali systemy zarządzania, prowadzi otwartą politykę informacyjną i dialog ze społecznością lokalną, dba o bezpieczeństwo pracowników oraz otoczenia firmy. Sółka legitymuje się certyfikatem AEO (Authorised Economic Operator), jest uczestnikiem systemu SPOT oraz REACH.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Grupa Azoty Kędzierzyn dąży do sprostania wyzwaniom stawianym przez zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, doskonaląc metody działania oraz zintegrowany system zarządzania.

W 1997 roku firma uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002, w roku 2003 - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa (zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania Jakość * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001).

Rozszerzeniem utrzymywanego zintegrowanego systemu zarządzania jest Ramowy System Zarządzania Responsible Care wynikający z realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska”®, którego ideą jest dobrowolne zobowiązanie się branży chemicznej do poprawy swojej działalności w obszarach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa procesowego.

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i Innowacji), przeszła z powodzeniem proces akredytacji i uzyskała Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W 2014 roku Grupa Kędzierzyn przeszła z powodzeniem proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP.

Od 2016 r. w Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (Kompleksowego Utrzymania Ruchu Produkcyjnego z uwzględnieniem Prewencyjnego Utrzymania Ruchu)

Systemy zarządzania w Grupie Azoty
 
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty Puławy
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Kędzierzyn
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001
System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-N-18001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001
 
 
System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000
 

 
System zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących)

 

 
Standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product Stewardship  (Fertilizers Europe)

 
 

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o standardy ISO 31000: 2012 Zarządzanie ryzykiem oraz COSO II „Zarządzanie ryzykiem”

 
 
 
System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001

 

 
System zarządzania energią;
 

 
 
System zarządzania bezpieczeństwem żywności
 

 
 
Ramowy system zarządzania Responsible Care
 
 
 

System zarządzania procesem utrzymania ruchu w oparciu o programy Total Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (kompleksowego utrzymania ruchu produkcyjnego z uwzględnieniem prewencyjnego utrzymania ruchu)
 
 
 

Przyszłość
Spis treści
Przyszłość