Przyszłość

Strategia biznesowa

Stabilna sytuacja finansowa Grupy daje nam komfort realnego podejścia do kwestii strategicznych i systematycznego podnoszenia konkurencyjności w najbliższych latach.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
S
[IR - Strategia i alokacja zasobów]

Stabilna sytuacja finansowa Grupy daje nam komfort realnego podejścia do kwestii strategicznych i systematycznego podnoszenia konkurencyjności w najbliższych latach. Naszym celem jest zintegrowana Grupa Azoty, wzmacniająca atrakcyjność oferowanego portfela produktów, bazująca na zoptymalizowanych procesach i wdrażająca innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy elastyczni i gotowi do dostosowywania się do zmieniającego się świata. Na zmiany w gospodarce oraz naszym otoczeniu biznesowym zareagowaliśmy, opracowując zaktualizowaną „Strategię rozwoju Grupy Azoty na lata 2014–2020”. Zweryfikowaliśmy cele strategiczne i dopasowaliśmy je do aktualnych warunków rynkowych.

Z aktualizacją celów strategicznych wiąże się weryfikacja dotychczasowych wskaźników korporacyjnych Grupy Azoty. Wartości wskaźników wyznaczają poziomy, względem których mierzyć będziemy stopień wdrożenia i realizacji działań strategicznych.

Finansowe cele strategiczne Grupy Azoty

8%
Marża EBIT
14%
Marża EBITDA
do:60%
Stopa wypłaty dywidendy
10%
Marża ROCE
10%
Marża ROE

W perspektywie 2020 roku Grupa Azoty będzie się rozwijać w czterech obszarach stanowiących dla nas kluczowe wyzwania.

Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej

Połączenie w Grupie Azoty potencjałów spółek z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych zakładów przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Prowadzony od siedmiu lat proces konsolidacji przyniósł oszczędności szacowane do tej pory na co najmniej 710 mln zł. Efektem procesu jest obniżenie kosztów finansowych, znaczący wzrost wartości EBITDA oraz zwiększenie stabilności biznesu i poprawę warunków finansowania dłużnego.

Jak konsolidujemy nasze zakłady


Wspólna platforma zakupowa oznacza m.in. niższe ceny surowców. Konsolidacja zakupów przyniosła nam ok. 465 mln zł oszczędności*

Synergia w produkcji i remontach przyniosła nam 170 mln zł oszczędności.

Optymalizacja logistyki (m.in. floty wagonów) to w całej Grupie oszczędności na poziomie 69 mln zł.

* Dane za okres 2011 r. – III kwartał 2017 r.

Wierzymy, że zapoczątkowany w 2013 roku proces konsolidacji spółek Grupy Azoty stwarza możliwości wygenerowania dodatkowych korzyści. W celu poprawy efektywności zarządzania grupą kapitałową zamierzamy wdrożyć zarządzanie przez segmenty biznesowe. W perspektywie 2020 roku będzie prowadzona dalsza integracja procesów oraz ściślejsza konsolidacja m.in.

 • handlu nawozami,
 • zakupów,
 • logistyki,
 • funkcji finansowych,
 • funkcji IT,
 • obszaru energetyki.

Prowadzimy optymalizację zarządzania majątkiem trwałym – staramy się ujednolicić procesy planowania i procesy produkcyjne oraz standaryzujemy sposób raportowania wydajności operacyjnej i kosztowej. Uruchamiamy platformę wymiany informacji w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wyeliminuje to równoległe prowadzenie prac o podobnym zakresie w wielu spółkach i doprowadzi do wzajemnego przekazywania rezultatów poszczególnych działań, co zmaksymalizuje efekt synergii.

Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie

Chcemy nadal wzmacniać naszą silną pozycję na krajowym oraz regionalnym rynku nawozowym. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to od nas maksymalnego dostosowania formuł nawozowych do potrzeb współczesnego rolnictwa. Istotną część działań skupimy na dostosowaniu oferty do wymagań gospodarstw wielkoobszarowych przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji wśród mniejszych gospodarstw rolnych.

Stawiamy na rozwój produktów specjalistycznych, dedykowanych konkretnym uprawom i odbiorcom, produktów granulowanych i płynnych. Nasze portfolio nawozowe planujemy uzupełniać seriami nawozów na zamówienie – na potrzeby konkretnego odbiorcy czy wręcz konkretnej uprawy.

Stawiamy również na nowoczesne systemy informatyczne dla rolników i szybką analitykę rolniczą, technologie umożliwiające precyzyjne nawożenie. Rozwijamy usługi w zakresie rolnictwa specjalistycznego bazujące na mapach satelitarnych, dronach i nowoczesnych technologiach. Rozwiązań szukamy m.in. w środowiskach startupowych czy w programach sektorowych, takich jak BIOSTRATEG i jego kontynuacja INNOBIO. Jedną z naszych kluczowym usług jest SatAgro.

Aby jak najlepiej zabezpieczyć dystrybucję naszych nawozów, planujemy zwiększyć kontrolę nad krajowymi i zagranicznymi kanałami sprzedaży wyrobów dla rolnictwa. Konsolidacji podlegać będą procesy handlu nawozami, co pozwoli na uproszczenie i usprawnienie relacji pomiędzy naszą Grupą i kluczowymi odbiorcami. Zwiększamy również efektywności działalności produkcyjnej i efektywność energetyczną technologii.

Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej

Chcemy dywersyfikować przychody i zmniejszać naszą zależność od cyklów koniunkturalnych w rolnictwie. Dlatego wzmacniamy zaangażowanie Grupy Azoty w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowymi kierunkami są petrochemia oraz segment tworzyw. Stawiamy produkcję wyrobów coraz bardziej marżowych.

Integrujemy i wydłużamy łańcuch produktowy tworzyw.  Nowa instalacja w Tarnowie pozwoli na uzyskiwanie poliamidów oraz ich bardziej rokujących rynkowo pochodnych zamiast zatrzymania się na bezpośrednim i nieprzetworzonym półprodukcie jakim jest kaprolaktam. Rozwijamy również portfel produktowy w oparciu o zaawansowane polimery bazujące na poliamidzie PA6.

Sztandarowym projektem dywersyfikacyjnym są Polimery Police. Budowana przez nas nowa wytwórnia w Policach produkować będzie propylen i polipropylen – tworzywo sztuczne wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Projekt pozwoli na rozwój zdolności produkcyjnych najbardziej przyszłościowych substancji w segmencie tworzyw. Budowa jest planowana na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną, obok Zakładów Chemicznych Police.

W segmencie OXO rozszerzamy portfolio produktów o plastyfikatory nieftalanowe, organiczne i specjalistyczne.

Budujemy instalację zgazowania węgla, pozwalającą na wykorzystanie krajowych zasobów węgla kamiennego do produkcji amoniaku i metanolu, z jednoczesnym ograniczeniem dodatkowego zużycia gazu ziemnego. Projekt umożliwi dywersyfikację źródeł pozyskiwania amoniaku oraz rozbudowanie oferty produktowej na bazie metanolu.

Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego

Dzięki wykorzystaniu własnych, unikalnych kompetencji w obszarze produktów dla rolnictwa Grupa Azoty stanie się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce. Utworzyliśmy dwa centra badawczo-rozwojowe i innowacyjne w Tarnowie i Kędzierzynie. Współpracujemy ze stratupami i wspieramy ich akcelerację. Kluczowym programem w tym obszarze jest Idea4Azoty. Rozwijamy współpracę z biznesem i środowiskami naukowymi. Chcemy aktywnie uczestniczyć w obszarze otwartych innowacji. 

Nasze pomysły i produkty będą wpisywały się w kluczowe trendy gospodarcze oparte o zrównoważony rozwój, m.in. gospodarkę cyrkularną. Przygotowujemy się m.in. do realizacji projektu związanego z uruchomieniem przemysłowej produkcji grafenu jak też udziału w druku 3D.

Działania realizujemy w strumieniach sześciu strategii szczegółowych:
Strategii produktowej, Strategii innowacyjności, Strategii doskonałości operacyjnej, Strategii finansowej, Strategii zarządzania korporacyjnego.

Stawiamy na konkretne efekty:

 • Wzrost efektywności organizacyjnej i produkcyjnej oraz zapewnienie zwinności organizacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno z perspektywy dostaw surowców strategicznych jak i bezpieczeństwa finansowego
 • Zwiększenie udziału wyrobów coraz bardziej marżowych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych w segmencie chemii i tworzyw
 • Dostosowanie oferty nawozowej do potrzeb w zakresie nowoczesnego rolnictwa poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań – zarówno usług na bazie nowoczesnych technologii jak i nawozów specjalistycznych dedykowanych konkretnym uprawom i odbiorcom
 • Wejście w nowe obszary działalności.
Zobacz nasz program inwestycyjny
[203-1]

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w roku 2016

Poniżej przedstawiono strukturę nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty (przy prezentacji uwzględniono wydatki na komponenty, znaczące remonty i ulepszenia):

 • Inwestycje związane z rozwojem biznesu 701 171 tys. zł
 • Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 314 199 tys. zł
 • Inwestycje mandatowe 103 213 tys. zł
 • Zakupy gotowych dóbr 51 117 tys. zł
 • Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne) 152 981 tys. zł

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w roku 2017

Z kolei w 2017 roku struktura nakładów uległa nieznacznej zmianie – nakłady inwestycyjne były mniejsze w porównaniu do 2016 roku. Poniesiono następujące wydatki:

 • Inwestycje związane z rozwojem biznesu 539 610 tys. zł
 • Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 192 148 tys. zł
 • Inwestycje mandatowe 88 094 tys. zł
 • Zakupy gotowych dóbr 46 076 tys. zł
 • Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne) 157 393 tys. zł

[203-1]

Najważniejsze inwestycje 2017 roku (dane w tys. zł):

Grupa Azoty

Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2017 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Wytwórnia poliamidów II 80 tt/r
320 000
310 648
99 793
Poprawa efektywności zagospodarowania kaprolaktamu produkowanego w ramach Grupy
Projekt zakończony
Instalacja granulacji mechanicznej II
141 000
133 172
19 516
Optymalizacja asortymentu nawozów oraz dalsze podwyższenie wartości siarczanu amonu
Projekt zakończony


Grupa Azoty Kędzierzyn

Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2017 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty KĘDZIERZYN - etap I
375 059
345 663
58 500
Odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi
Projekt zakończonyGrupa Azoty Police

Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2017 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII
290 885
238 993
40 926
Dostosowanie pracy instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE
2018
Modernizacja instalacji amoniaku
156 900
156 504
82 639
Obniżenie energochłonności procesu produkcji amoniaku oraz poprawa niezawodności pracy poszczególnych jej węzłów
Projekt zakończony


Grupa Azoty PDH Polska

Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2017 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą oraz instalacja produkcji polipropylenu(PP)
5 276 829
77 936
76 936
Budowa instalacji produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH). W ramach projektu powstanie też blok energetyczny oraz rozbudowany zostanie port morski w Policach o terminal chemikaliów. W skład zadania wejdzie dodatkowo instalacja do produkcji polipropylenu(PP), oraz bazy logistycznej polipropylenu.
2023


Grupa Azoty Puławy

 Nazwa inwestycji
 Budżet inwestycji
 Poniesione nakłady
 Poniesione nakłady w 2017 roku
 Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego
695 000
74 237
73 693
Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów
2021
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej
385 000
151 811
85 205
Poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej
2020
Wymiana turbozespołu TG-2
99 000
60 181
45 152
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 o mocy 30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 37 MWe w ramach modernizacji układu elektro-energetycznego
2018
Zobacz, jakie działania prowadzą poszczególne spółki

Zarówno na poziomie grupy kapitałowej, jak i poszczególnych spółek innowacje stanowią obecnie jedną z najważniejszych ścieżek rozwoju naszej organizacji. Chcemy być nie tylko beneficjentem inicjatyw, które aktualnie mają miejsce w Polsce, ale również ich aktywnym uczestnikiem, aby docelowo stać się pionierem w obszarze innowacji.

W celu maksymalizacji możliwych do osiągnięcia efektów przeprowadzimy operacjonalizację działalności w obszarze B+R+I mająca na celu stworzenie odpowiednich struktur, procedur, zasad i dobrych praktyk, koordynowanych na poziomie całej grupy kapitałowej.

Wsparciem tej inicjatywy będzie zarówno rozwój już istniejących centrów badawczo-rozwojowych, jak i powołanie nowych jednostek oraz stworzenie specjalizacji produktowych. Strategia Grupy Azoty będzie się koncentrować na podejmowaniu działań o charakterze innowacyjnym, związanych z wydłużaniem łańcucha wartości w kierunku wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych oraz adaptowaniem nowych technologii, przy jednoczesnym doskonaleniu obecnie funkcjonujących procesów.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w obszarze otwartych innowacji, m.in. przez współpracę z perspektywicznymi startupami (nawiązywanie umów handlowych i/lub zaangażowanie kapitałowe) oraz realizację projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i aktywizacją społeczności lokalnej.

Zobacz, jakie działania prowadzą poszczególne spółki:

Grupa Azoty S.A.

Dzięki własnemu zapleczu badawczemu Grupa Azoty S.A. z łatwością może udoskonalać posiadane technologie, podnosząc tym samym jakość oferowanych produktów. Dostrzegając potrzebę nieustannych poszukiwań najnowszych rozwiązań technologicznych, spółka stała się cenionym i pożądanym inicjatorem i aktywnym uczestnikiem innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez przodujące krajowe instytucje naukowe.

Spółka współpracuje z takimi ośrodkami jak:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Naczelna Organizacja Techniczna
Politechnika Krakowska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz ICSO Blachownia w Kędzierzynie Koźlu
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University


Grupa Azoty S.A. jest postrzegana jako zaufany i doświadczony partner realizowanych na całych świecie projektów technologicznych, wiarygodny europejski dostawca sprawdzonych patentów i licencji, które dzięki najwyższym kwalifikacjom kadry technicznej wyznaczają nowe standardy w branży. Prace ukierunkowane są przede wszystkim na dalszą dywersyfikację produktową.

Grupa Azoty Puławy

Eksperci Grupy Azoty Puławy stale poszukują nowych metod udoskonalania technologii. Łączą swoje doświadczenie z doświadczeniem różnych ośrodków naukowych, m.in. Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.Obszary działań innowacyjnych Grupy Azoty Puławy:

 • Poszerzenie oferty nawozowej o nowoczesne produkty i sposoby aplikacji
 • Biotechnologia realizowana ze wsparciem Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – wykorzystanie surowców roślinnych oraz rozwój produktów przyjaznych środowisku
 • Nowoczesne produkty dla branży chemicznej uzyskiwane na bazie dotychczasowych produktów i półproduktów (melamina, kaprolaktam)
 • Optymalizacja efektywności procesu produkcji dzięki rozwiązaniom systemowym i technologicznym

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty PUŁAWY przystąpiła do XIII edycji ARP Innovation Pitch, wydarzenia organizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jego celem jest wyłonienie innowacyjnych rozwiązań i potencjalnych partnerów dla spółki.


DOBRA PRAKTYKA

W ramach III edycji programu sektorowego BIOSTRATEG Grupa Azoty Puławy otrzymała w 2017 roku rekomendację dotyczącą dofinansowania projektu BIO-FERTIL. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie technologii wytwarzania stałych nawozów mineralnych, zawierających w swoim składzie biokomponenty, takie jak kwasy humusowe i pożyteczne mikroorganizmy, w celu poprawy biofizyko-chemicznych właściwości gleb rolniczych i zdegradowanych. Prace projektowe realizowane są w konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Ogrodnictwa, Instytut Agrofizyki im Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.


W 2016 roku w ramach pierwszego konkursu innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Grupa Azoty Puławy otrzymała dofinansowanie realizacji dwóch projektów.

Pierwszy dotyczy nowego procesu produkcji e-kaprolaktonu przez utlenianie cykloheksanonu nadtlenkiem wodoru. Drugi – opracowania i wdrożenia zaawansowanego systemu sterowania (APC) dla instalacji wytwarzania amoniaku.


DOBRA PRAKTYKA

W 2016 roku ok. 120 menedżerów Grupy Azoty Puławy wzięło udział w szkoleniu poświęconym innowacyjności. Celem spotkania było:

 • pokazanie potencjału tkwiącego w ekosystemie innowacji występującym w spółce i poza nią,
 • zainspirowanie uczestników szkolenia do działań proinnowacyjnych, do dyskusji nad możliwościami rozwoju innowacji w spółce,
 • wskazanie narzędzi wspierających rozwój spółki w obszarze B+R, możliwych źródeł finansowania działalności B+R i innowacyjnej,
 • przedstawienie sposobu rozumienia innowacyjności, zarówno w strategii, jak i kulturze organizacyjnej.

Grupa Azoty Police

Grupa Azoty POLICE wprowadza coraz nowocześniejsze nawozy mineralne, które pomagają rolnikom w osiąganiu wysokich plonów. Wśród nich są Polifoska Krzem czy Polifoska Tytan.


Grupa Azoty Kędzierzyn

W 2016 roku w ramach pierwszego konkursu innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Grupa Azoty Kędzierzyn otrzymała dofinansowanie realizacji dwóch projektów.

Celem pierwszego z nich jest opracowanie nowych form fizycznych nawozów lub dodatków i formuł nawozowych o wydłużonym okresie wydzielania składników do gleby i zawierających mikroelementy z grupy pierwiastków: cynk, miedź, mangan, bor, molibden oraz żelazo. Plan zakłada, że nawozy nowej generacji znajdą się w ofercie w 2022 roku.

Aby przeczytać więcej na ten temat kliknij w element rozwijany Więcej informacji*

W drugim projekcie celem jest otrzymanie innowacyjnego nawozu dzięki opracowaniu technologii czynnika biodegradowalnego oraz metody łączenia mikroelementów. Nowy produkt odpowie na potrzeby producentów rolnych związane z koniecznością ograniczenia ilości aplikowanego azotu, zwiększeniem efektywności działania nawozu przez polepszenie wchłaniania substancji odżywczych, ograniczeniem kosztów i czasu wykonywania zabiegów nawożenia.

Aby przeczytać więcej na ten temat kliknij w element rozwijany Więcej informacji**

Więcej informacji *

Projekt „Nowe formy nawozowe o spowolnionym uwalnianiu zawierające dodatkowo biologicznie ważne mikroelementy”

Projekt zakłada opracowanie nowej grupy dwufunkcyjnych dodatków charakteryzujących się spowolnionym uwalnianiem składników nawozowych do gleby oraz zdolnych do kompleksowania metali. W zależności od rodzaju nawozów opracowane zostaną zarówno dodatki organiczne jak i nieorganiczne. Dodatki organiczne, bazować będą na związkach polimerowych, posiadających zdolność do chelatowania mikroskładników. W przypadku dodatków nieorganicznych planowane jest wprowadzanie mikroelementów na zasadzie wymiany jonowej lub deponowania w strukturze porowatej naturalnych lub syntetycznych glinokrzemianów.

W projekcie przewidziano badania nad formułą wybranych grup nawozowych w skali laboratoryjnej wraz z określeniem parametrów użytkowych uzyskanych produktów, m.in. ich stabilności w czasie. Oceniona również zostanie możliwość stosowania opracowanej gamy dodatków organicznych w nawozach o wysokiej zawartości azotu, przy zachowaniu bezpieczeństwa procesowego oraz podczas magazynowania W trakcie projektu wytworzona zostanie partia próbna nowej formulacji nawozowej, która zostanie poddana testom polowym w celu określenia efektywności nawożenia.

Więcej informacji **

Projekt „Opracowanie innowacyjnego nawozu o wysokich zawartościach azotu w formie azotanu amonowego, wzbogaconego mikroelementami w postaci chelatów biologicznie ważnych metali (cynku, miedzi, manganu, molibdenu i żelaza), bazujących na nowo opracowanych ligandach chelatujących”

Projekt koncentruje się na opracowaniu nowych substancji chelatujących, umożliwiających skuteczne wiązanie jonów metali. Cechować się one będą pełną biodegradowalnością, dzięki czemu nie przyczynią się do zanieczyszczenia gleb. Ponadto oczekuje się zwiększenia efektywności działania stymulatorów wzrostu, jakimi są jony biologicznie ważnych metali oraz że nie będą zaburzać działania azotu, jako podstawowego składnika odżywczego. Dodatki mikroelementów będą pełniły funkcję stymulatorów dla odpowiedniego rodzaju upraw (dedykowane dla rzepaku, kukurydzy itp.).

Efektem wdrożenia będzie nowy rodzaj biodegradowalnego ligandu chelatującego. Technologia jego produkcji oraz metoda łączenia mikroelementów w matrycy nawozowej, a także otrzymanie innowacyjnego nawozu z zachowaniem wzorcowych właściwości nawozów azotowych oraz bezpieczeństwa procesowego.

Nasz biznes - kim jesteśmy, jak działamy
Spis treści
Przyszłość